مشاهدة : 1923
النتائج 1 إلى 4 من 4

كيف تكسب المال عبر الانترنت

كيف تكسب المال عبر الانترنت بَسم الِلَه الرحمَن الرحِيم عأَوز تعَمل فلَوس كَتير مِن خلال ...
 1. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  حصري كيف تكسب المال عبر الانترنت

  بَسم الِلَه الرحمَن الرحِيم
  عأَوز تعَمل فلَوس كَتير مِن خلال اسِتعمالَكِ لِلإنترنِت وبِدون ادنى مشقة ... الِعمَلِية بَسِيطة جدا فَقط اتبع التَعَلِيمات الِموجودة فِي هَذه الرسالَه ... مش فلَوس بَس وكَماَن بالدُولار
  اذا كَاَن لدَيك خط
  DSL , ADSL
  أَو إنترنِت مفتُوح أَو بتدَخل نت ساعات كَتير
  اجمَع 100 دُولار شَهريا عَلى إلاَقل مِن الإنترنِت مَجأنَاً حقيقة ولِيسِت خيال وجرب بنفسك حقا ممكن تعَمل مرتب مِن النت واكتر مِن 100 دُولار شَهريا كَماَن جرب موش هتخسر حاجة
  قَبل اَن اشَرح الِمُوضوع اعَرف اَن الَكَِثيرين قَد يشككُون فَى صِحة كَلأَمى ويشعَرون بالتَردد فَى تصديق إنهُم يسِتطيعون اَن يكسبوا مبالغ مالِية مِن مشاهدة إلاَعلأنَات عَلى الإنترنِت و فَى الحقيقه لقَد كنت ايضَا لا اصدق هَذه الِمواقِع حتّى جربت هَذا الِموقِع فهُو يُعتبر مِن اسَهَل الِمواقِع لَكِسب الِمال مِن الإنترنِت مِن مجرد مشاهدتك لِلاعلأنَات عَلى الإنترنِت وبِدون بذل اي مجهُود
  أنَا جربت بَعض الِمواقِع إلاَخرى التِي تقَدم خدمة مماثلة لَهَذا الِموقِع ولَكِِن لِلاسف مَعظم هَذه الِمواقِع كَأنتَ تعطي مقابل بَسيط جدا لِمشاهدة إلاَعلأنَات , وقَد تعطيك مبالغ طائلة ولَكِِن اذا قُمت بالشراء أَو التعَأَمل مَعهُم, أَما الِموقِع الَذي اقَدمه لَكُِم الِيُوم فهُو أفضَل موقِع عَلى إلاَطلاق يقَدم هَذه الخدمة بصدق دون خداع. وهُو فعلا فرصة العمر
  فهُو يقَدم حوالِي نَصف دُولار عَن الساعة التِي تكُون فَيها نافذة الِموقِع مفتُوحة وذلِك دون الحاجة إلَى الشراء أَو إلاَشتراك فِي اي شيء, اي نَصف دُولار لفَتح النافذة فَقط ..وهَذا الَكَِلأَم صدق ولِيس كذبا. أَما لَو قُمت بالشراء أَو إلاَشتراك فِي أحَد إلاَعلأنَات التِي تظهر أمَأَمك فاَنك سِتحَصل عَلى مَعدل مكسب يصل إلَى حوالِي ثَلاثة ارباع دُولارا فِي الساعة, ولَكِِنك لن تَحتاج لَهَذا فحوالِي نَصف دُولار فِي الساعة هُو مبلغ ممتَاز .... تذكر
  القناعة كنز لا يفنى
  إلاَن يُمكنك أنتَ ايضَا اَن تشتَرك فَى هَذا الِموقِع الرائِع الَذى يعطيك اَلفرصه لاسِتثَمار وَقتك الَذى تقضيه عَلى الإنترنِت و تحَصل عَلى دَخل شَهرى يُمكن اَن يصل إلَى 100 دُولار وأكثَر عَلى حسب الَوَقت الَذى تقضيه عَلى الإنترنِت مقابل اَن تفَتح صفحة خَاصة بالِموقِع يسِتخدمها فَى عرض إلاَعلأنَات و يُمكنك اَن تتَركها مفتُوحة و تتابع تصفحك العادى لِلإنترنِت .
  وهَذا الِموقِع يُعتبر احسَن الِمواقِع التِى تقَدم الِمبالغ مالِية فهُو يعطيك عَن كُل ساعه مبلغ 0.45 دُولار و بَعد اَن تقضى 100 ساعه يزيد الِمبلغ إلَى 0.50 دُولار لَكِل ساعة و يُمكن اَن يصل إلَى 0.75 دُولار لِلساعه.
  ويتم الدفع فَى مِنتصف كُل شَهر مِن خلال ثَلاث طُرق
  شِيك يوصلَكِ لحد عَنوَاَنك الَذى سجلته عِند ملء البيأنَات .
  أَو يتم تحويل الِمبلغ عَلى حِسابك إلاَلَكِتروني فِي أحَد الِمواقِع التِي تقَدم هَذه الخدمة حَيث يُمكنك بَعد ذلِك مِن تحويل الرصيد الِموجود بِه لشراء اي مِنتج أَو عَلى حِسابك البَنكي أَو عَن طَريق شِيك دولِي يتم صرفه
  لِلاشتراك فَى موقِع الدعايات مِن الرابِط التإلَى :
  surfjunky

  .com/?
  r=asadamer
  وبَعد ذلِك سوُف تفَتح صفحة الِموقِع, اضغط عَلى sign up لِلتسجيل اختار:
  username وpassword
  وادَخل بيأنَاتك. ثَم اضغط عَلى:
  .
  sign me up

  سِتفَتح صفحه جَديدَة أَملا الخأنَات اَلفارغه واحرص عَلى كتابة العَنوَاَن صحيحا لإنهُ العَنوَاَن الَذى سيصلَكِ عَلِيه الشِيكات .
  الِمُوضوع حقيقي ولِيس فِيه اي خدعة
  بَعد اتمأَم عَملِية التسجيل ادَخل عَلى القسم الِمسمى
  Earn Money
  ثَم اضغط عَلى الِلِينك الِموجود فِي الصفحة التِي سوُف تظهر لَكِ وهُو :
  Click here to start the Surf Junky browser !

  سِتفَتح صفحة إلاَعلأنَات وسوُف تقَوم بعرض اعلأنَات تتغُير كُل 30 ثَاَنية اتَركها مفتُوحة وواصل تصفحك العادى لِلإنترنِت لِكي يسِتمر عداد الدُولارات فِي الِعمَل و فَى حالة توقف الصفحة عَن التَحميل لا تحأوَل الضغط عَلى ******* و لَكِِن اغَلقُها ثَم افَتحُها مرة آخِرى مِن الِموقِع.
  مِلحوظة هأَمة جدا :
  إلاَعلأنَات التِي تظهر فِي الِموقِع لِيس بِها اي محتوى مخل بإلاَداب الِعَأَمة, وكذلِك تسِتطيع مِن الخيارات الخَاصة بحِسابك اَن تختار مجإلاَت اهتمأَماتك لِكي تري هَذه إلاَعلأنَات
  فمثْلا يُمكنك اختيار إلاَعلأنَات التِي تتعلق بالَكُِمبيوتر والإنترنِت أَو الصِحة والرشاقة أَو الَهدايا أَو هَذه وهَذه الخ ........ حسب ما تفضل
  وبِهَذا تضمِن 100% اَنمحتويات إلاَعلأنَات مِناسبة لَكِ تمأَم, وكَما ذكرت مِن قَبل فاَن هَذا الِموقِع مِن الِمواقِع الِمحترمة والِمشهُور عالَميا فِي هَذا الِمجال,
  وبَعد ذلِك يُمكنك متَابعة إلاَموال التِي كسبتها بَسهُولة كُل فترة عَن طَريق الدخول عَلى الِلِينك الِموجود عَلى يسَار صفحة الِموقِع والِمسمى
  Statistics,
  وسوُف تتاكد بنفسك مِن اَنك فعلا تكسب أَموإلاَ كَثيرة فِي وَقت قلِيل دون الحاجة لفعل شيء عَلى إلاَطلاق.
  ولاحِظ اَنك عِندما تقَوم بنشر هَذه الرسالة سوُف يقَوم الِموقِع باحتساب نقاط مجَاَنية لَكِ مِن اشتراك إلاَخرين ( عدَد الِلى أنتَا ممكن تضَيفهُم مفتُوح إلَى ما لا نهاية وأنتَ وشطارتك )
  اي اَنك تسِتطيع ايضَا تجَميع أَموال دون فَتح الإنترنِت اصلا وذلِك بارسال هَذه الرسالة لاصدقاءك وجعلَهُم يشتَركوا عَن طَريق الِلِينك الِموجود هُنا فِي الرسالة
  ولَكِِن يجب اَن تشتَرك أنتَ أوَلاً عَن طَريق هَذا الِلِينك لِكي تسِتطيع بَعد ذلِك تجَميع النقاط مِن اشتراك اصدقاءك وهكذَا عِندما يسِتلِم اصدقائك هَذه الرسالة ويقَوموا بنشرها يقَوم الِموقِع باحتساب نقاط لَهُم مِن اشتراك اصحابِهُم وكذلِك يقَوم باحتساب نقاط مجَاَنية لَكِ أنتَ ايضَا اي اَن قاعدة احتساب النقاط وجمَع الدُولارات ينطَبق عَلِيهَا ما يسمى ب "هرم الثروة" حَيث تاخذ نسبة قَدرها 5 % عَلى ما حققه اصدقائك و عَلى 3% مِن مكاسب مِن يشتَرك عَن طَريق اصدقاءك وتحَصل عَلى 1% عَن طَريق مِن يشتَرك عَن طَريق اصدقاء اصدقاءك دون اَن ينَقص ذلِك مِن مكاسبِهُم شيء فالِموقِع يُعتبرك شريك لَه لذا يعطيك تلَكِ النسبة كَمكافاة عَلى نشر تلَكِ إلاَعلأنَات
  وهُو ما قَد يجعلَكِ ملِيونير بمَعَنى الَكَِلِمة فِي فترة قَصيرة وحتّى اذا لِم تسِتخدم الِموقِع اساسا وذلِك عَن طَريق نشر هَذه الرسالة فَقط مَع لِينك إلاَشتراك وكُل مايشتَرك أحَد عَن طَريق هَذا الِلِينك تحَصل أنتَ عَلى نسبتك مِن إسِتخدَأَمه لِلِموقِع
  هرم الثروة
  تعإلَى نحسب عَملِيه حِسابية صَغِيره عَن هَذا الِمُوضوع لَو تمكنت مِن دعوة 10 افراد وكُل فَرد فِيهُم عَمل 100 دُولار فِي الشَهر يبقى هتاخد عَلِيهُم فِي الِمسِتوى الأوَل 50 دُولار ولَو كُل فَرد مِن هُولاء دعا 10 اصدقاء لَه ايضَا لِلاَنضمأَم لِلِموقِع هِيبقى لدَيك 100 فَرد فِي الِمسِتوى الثَاَني ولَو كُل فَرد فِيهُم عَمل 100 دُولار فِي الشَهر يبقى هتاخد عَلِيهُم فِي الِمسِتوى الثَاَني 300 دُولار وهكذَا فِي الِمسوتى الثالِث يصير عدَد الِمشتُركين بَسبَبك 1000 عضو وتاخد عَلِيهُم 1000 دُولار ... يبقى اجمَالِي الدُولارت التِي حَصلت عَلِيهَا بِدون الدخول عَلى الإنترنِت هِي 1350 دُولار فِي الشَهر .
  مَاذا لَو قُمت بارسالَهَا إلَى 100 أَو 1000 شخص أَو أكثَر مِن ذلِك ؟؟؟ وهَذا سَهَل جدا عَن طَريق نشر هَذه الرسالة فِي الِمُنتديات ومواقِع الدردشة والِمَجموعات البريدية التِي يصل اعضاء كُل واحِدة مِنها إلَى أكثَر مِن 1000 عضو وهِي مِنتشرة بالِملايين عَلى الإنترنِت ومَعظمها تسِتطيع إلاَشتَرك فِيه مَجأنَاً وبَعد ذلِك تقَوم بارسال الرسالة لَهُم وسيب الباقي عَلِيهُم هُم كَماَن حينشروها
  وا تمِني لَكُِم الربح الدائِم

  حسبة بَسِيطة لِم اصدقها فِي البداية ولَكِِن تخيل مَعي
  أوَلاً :
  اذا اسِتطعت اَن تقنع 100 شخص يشتَركُون مِن خلالَكِ فِي كُل مسِتوي مِن الِمسِتويات الثَلاثة ( ايه فاكرني مجنون ؟؟؟!) ماشي, شوية وحاقنعك
  ثاَنِياً :
  اذا كَاَن كُل واحِد فِي هُولاء إلاَشخَاص يتَرك الِموقِع يعَمل 20 ساعه فِي الِيُوم ( كَما افعل أنَا ) ( لا تقلق مِن التكُلفة فسِتغطيها بَسهُولة ) فبحسبة بَسِيطة تجد اَنك تحَصل عَلِي 10$ فِي الِيُوم بنفسك وتحَصل عَلِي 0.5$ مِن كُل شخص فِي الِمسِتوي الأوَل اي 50$ فِي الِيُوم مِن الِمسِتوي الأوَل بالَكِأَمِل + 30$ مِن الِمسِتوي الثَاَني + 10$ مِن الثالِث لِيصُبح الِمَجموع
  10+50+30+10= 100$ فِي الِيُوم _________>3000$ شَهريا


  هَل ما زلت لا تصدق,...هَل تعلَم اَن هَذا اذا قأَم كُل شخص فِي الِمسِتوي الأوَل قَد اقنع شخصا واحِدا فَقط بالدخول مِن خلالَه!!!فما بالَكِ اذا دَخل مِن خلال كُل شخص مائة شخص!!!!!!!!!!!هَل تتخيل الرَقم؟
  هَل ما زلت لا تُريد اَن تبذل كُل جهدك فِي اعادة ارسال هَذه الرسالة الِي مِن تعرِفه ومِن لا تعرِفه؟؟؟؟؟؟؟؟

  إلاَمر بَعد الِلَه سبحإنهُ وتعالِي فِي ايديكَم ......إلاَ يسِتحق إلاَمر تخصيص جهَاز ذو أَمكنيات قلِيلة وخط
  DSL مفتُوح 24 ساعة ؟؟؟
  لِلاشتراك فَى الِموقِع مِن الرابِط التإلَى :
  surfjunky

  .com/?
  r=asadamer
  بَعد الَوصول فِي هَذا الِمُوضوع الِي ما نتطلع آلِيه باذن الِلَه ترقبوا مفاجاة آخِري
  هَل تُريدون اَن تتحمسوا ؟؟؟؟تحمسوا يا شباب واَنظروا الِي مَاذا وصلت بفضل الِلَه ثَم فضلَكُِم.......الحَمد لِلَه
  هَل تُريدون اَن تعرّفوا كَيف وصلت الِي هَذا؟؟؟؟؟
  بالِمثابرة والِعمَل....! نَعم ..لا تتكاسل... ولا تمل ..فكُلِما بذلت جهدا
  كُلِما حَصلت عَلِي نتيجة
  الَهُمة يا شباب ...أوَل شِيك وصل الِي صاحَبي الَذي ارشدني الِي هَذا الِموقِع
  أنَا شخصيا خصصت جهَاز كَمبيوتر مفتُوح 24 ساعة مَع خط
  DSL
  فارسلَوا الِي كُل مِن تعرّفونه ومِن لا تعرّفونه
  فالدقيقة إلاَن لَهَا ثَمِن..........مِن يدري!!!!!!
  هَل تُريد اَن لَكِ مرتب شَهري بالدُولار
  هَذا الِموقِع يُعتبر احسَن الِمواقِع التِى تقَدم الِمبالغ مالِية فهُو يعطيك عَن كُل ساعه مبلغ 0.45 دُولار و بَعد اَن
  تقضى 100 ساعه يزيد الِمبلغ إلَى 0.50 دُولار لَكِل ساعة و يُمكن اَن يصل إلَى 0.75 دُولار لِلساعه.
  ويتم الدفع فَى مِنتصف كُل شَهر مِن خلال لثَلاث طُرق
  · شِيك يوصلَكِ لحد عَنوَاَنك الَذى سجلته عِند ملء البيأنَات
  · عَلىاشتراكك فِي موقِع
  E-gold
  · عَلى اشتراكك فِي موقِع
  Pay pal

  لِلاشتراك فَى الِموقِع مِن الرابِط التإلَى :
  surfjunky

  .com/?
  r=asadamer

  أَو قم بنُسخه ووضَعه فِي شريط العَنوَاَن (
  Address Bar) فِي متصفحك )إنترنِت اكسبلَوررا) ثَم اضغط Enter
  وبَعد ذلِك سوُف تفَتح صفحة الِموقِع, اضغط عَلى لِينك
  sign up فَىيسَار الصفحه, لِلتسجيل ثَم اختار:
  &
  username password
  و ادَخل بيأنَاتك. ثَم اضغط عَلى:
  .
  sign me up
  سِتفَتح صفحه جَديدَة أَملا الخأنَات اَلفارغه و احرص عَلى كتابة العَنوَاَن صحيحا لإنهُ العَنوَاَن الَذى سيصلَكِ عَلِيه الشِيكات . الِمُوضوع حقيقي ولِيس فِيه اي خدعة.
  بَعد اتمأَم عَملِيةالتسجيل ادَخل عَلى القسم الِمسمى "
  Earn Money"
  ثَم اضغط عَلى الِلِينك عبارة(
  Click here tostart the...) .
  وهُنا سوُف تفَتح صفحة جَديدَة مِن صفحات الِمتصفح إنترنِت اكسبلَورر وسوُف تقَوم بعرض اعلأنَات تتغُير كُل 30ثَاَنية, ولِيس عَلِيك إلاَ أهَمالَهَا وفعل ماتُريد ولَكِِن فَقط اتَركها مفتُوحة لِكي يسِتمر عداد الدُولارات فِي الِعمَل.
  مِلحوظة هأَمة جدا :
  إلاَعلأنَات التِي تظهر فِي الِموقِع لِيس بِها اي محتوى مخل بإلاَداب الِعَأَمة, وكذلِك تسِتطيع مِن الخيارات الخَاصة
  بحِسابك اَن تختار مجإلاَت اهتمأَماتك لِكي تلائمك هَذه إلاَعلأنَات, فمثْلا يُمكنك اختيار إلاَعلأنَات التِي تتعلق
  بالَكُِمبيوتر والإنترنِت أَو الصِحة والرشاقة الخ ........ حسب ما تفضل وبِهَذا تضمِن 100% اَنمحتويات
  إلاَعلأنَات مِناسبة لَكِ تمأَم, وكَما ذكرت مِن قَبل فاَن هَذا الِموقِع مِن الِمواقِع الِمحترمة والِمشهُور عالَميا فِي هَذا
  الِمجال, وبالتالِي فهُو لن يضيع سمَعته لعرض شيء مخل. فلا تقلق بِهَذا الشاَن.
  وبَعد ذلِك يُمكنك متَابعة إلاَموال التِي كسبتها بَسهُولة كُل فترة عَن طَريق الدخول عَلى الِلِينك الِموجود عَلى يسَار
  صفحة الِموقِع والِمسمى
  Statistics, وسوُف تتاكد بنفسك مِن اَنك فعلا تكسب أَموإلاَ كَثيرة فِي وَقت قلِيل
  دون الحاجة لفعل شيء عَلى إلاَطلاق
  يرجى نشر هَذه الرسالة لجَميع إلاَصدقاء والِمَجموعات البريدية

  ولاحِظ اَنك عِندما تقَوم بنشر هَذه الرسالة سوُف يقَوم الِموقِع باحتساب نقاط مجَاَنية لَكِ مِن اشتراك إلاَخرين
  اي اَنك تسِتطيع ايضَا تجَميع أَموال دون فَتح الإنترنِت اصلا وذلِك بارسال هَذه الرسالة لاصدقاءك وجعلَهُم يشتَركوا عَن طَريق الِلِينك الِموجود هُنا فِي الرسالة
  ولَكِِن يجب اَن تشتَرك أنتَ أوَلاً عَن طَريق هَذا الِلِينك لِكي تسِتطيع بَعد ذلِك تجَميع النقاط مِن اشتراك اصدقاءك
  وهكذَا عِندما يسِتلِم اصدقائك هَذه الرسالة ويقَوموا بنشرها يقَوم الِموقِع باحتساب نقاط لَهُم مِن اشتراك اصحابِهُم
  وكذلِك يقَوم باحتساب نقاط مجَاَنية لَكِ أنتَ ايضَا
  اي اَن قاعدة احتساب النقاط وجمَع الدُولارات ينطَبق عَلِيهَا ما يسمى ب "هرم الثروة" أَو "هرم اَلفلَوس"
  حَيث تحَصل أنتَ عَلى 5% مِن مكاسب اصدقاءك وتحَصل عَلى 3% مِن مكاسب مِن يشتَرك عَن طَريق
  اصدقاءك وتحَصل عَلى 1% عَن طَريق مِن يشتَرك مِن اصدقاء اصدقاءك
  دون اَن ينَقص ذلِك مِن مكاسبِهُم شيء
  وهُو ما قَد يجعلَكِ ملِيونير بمَعَنى الَكَِلِمة فِي فترة قَصيرة وحتّى اذا لِم تسِتخدم الِموقِع اساسا وذلِك عَن طَريق
  نشر هَذه الرسالة فَقط مَع لِينك إلاَشتراك
  وكُل ما يشتَرك أحَد عَن طَريق هَذا الِلِينك تحَصل أنتَ عَلى نسبتك مِن إسِتخدَأَمه لِلِموقِع
  تخيل مَعى:
  اذا قُمت بارسال هَذه الرسالة إلَى 10 اصدقاء ثَم قأَم كُل واحِد مِنهُم بارسالَهَا إلَى 10 مِن اصدقائهُم ثَم قأَم كُل
  مِن اسِتلِم الرسالة بارسالَهَا إلَى 10آخِرين
  يصُبح العدَد 1000 !!
  فلَو حَصل كُل مِنهُم عَلى 25 دُولار فِي اسبوع واحِد تحَصل أنتَ عَلى ما لا يقل عَن 1250 دُولار عَلى إلاَقل وذلِك فِي اسبوع واحِد فَقط !! وعَن طَريق ارسال هَذه الرسالة إلَى 10 اصدقاء فَقط !!
  مَاذا لَو قُمت بارسالَهَا إلَى 100 أَو 1000شخص أَو أكثَر مِن ذلِك ؟؟؟ وهَذا سَهَل جدا عَن طَريق نشر هَذه
  الرسالة فِي الِمُنتديات ومواقِع الدردشة و الِمَجموعات البريدية التِي يصل اعضاء كُل واحِدة مِنها إلَى أكثَر
  مِن 1000 عضو وهِي مِنتشرة بالِملايين عَلى الإنترنِت ومَعظمها تسِتطيع إلاَشتَرك فِيه مَجأنَاً وبَعد ذلِك تقَوم
  بارسال الرسالة لَهُم
  وسيب الباقي عَلِيهُم هُم كَماَن حينشروها
  الِمهُم إلاَ تنسى اَن تشتَرك أنتَ أوَلاً عَن طَريق هَذا الِلِينك حتّى تبدا تجَميع إلاَموال ممِن يشتَرك بَعدك, وبَعد ذلِك
  ترسل الرسالة إلَىجَميع اصدقاءك
  قم بنُسخه وارسالَه إلَى جَميع إلاَصدقاء لِكي يشتَركوا عَن طَريقُه
  نتقابل فِي نادي اغنياء العَالِم 2008 مَع بيل جيتس اَن شاء الِلَه
  وشكرا ولا تنسونا مِن دعائكَم. وإلَى الِلقاء احَبابي فِي الِلَه واتمِنى لِلجَميع تجَميع ثروات طائلة.
  أَمل اَن تنفقُوها فِي الخَير واَن تتصدقوا مِنها وتنفقوا مِنها فِي سبيل الِلَه.
  والسلَأَم عَلِيكُم ورحمة الِلَه وبركاته

  لِلاشتراك فَى الِموقِع مِن الرابِط التإلَى :

  surfjunky
  .com/?
  r=asadamer


  -

 2. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: كيف تكسب المال عبر الانترنت

  surfjunky
  /?.com
  r=asadamer
  -

 3. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: كيف تكسب المال عبر الانترنت

  surfjunky
  /?.com
  r=asadamer
  -

 4. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: كيف تكسب المال عبر الانترنت

  -

الـدَورات الـتدريبية جامعـة نجـران
يشرفنا اعجابك على فيس بوك facebook